Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vår oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

MIR skal samle musikkbransjen gjennom medlemsmøter, felles prosjekter og arrangementer. MIR skal kommunisere de næringspolitiske utfordringene musikkindustrien står overfor i den offentlige debatten, og konkretisere felles målsettinger og fremme forslag til tiltak for å styrke musikkindustrien til relevante myndigheter. MIR samler kompetansen, og ønsker å være det naturlige stedet for offentlige myndigheter å henvende seg ved behov for ekspertise på bransjen.

MIR har en agenda bestående av tre fokusområder

Bransjeutvikling

MIR skal arbeide for at musikkindustrien utvikler seg og styrkes over hele landet.

 

 

 

Kompetanse

MIR skal formidle industriens kompetansebehov, og ta initiativ til ny statistikk og forskning der dette trengs. 

 

 

Rammevilkår

MIR jobber for at statens virkemiddelapparat skal ligge på linje med behovene musikkindustrien har, slik at forholdene legges til rette for en sterkere nasjonal og internasjonal konkurransekraft, økt sysselsetting og økt verdiskaping. 

 

 

MIR BESTÅR AV

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

www.konsertarrangor.no/

Musikkutstyrsordningen (MUO)

Musikkutsyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

www.musikkutstyrsordningen.no/

Norsk Kulturhusnettverk

NKN har som oppdrag å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet.

www.kulturhus.no

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

FONO

FONO arbeider til beste for norsk musikkproduksjon og til fremme av fonogrammet som kulturmedium. FONO fremmer medlemmenes interesser overfor andre organisasjoner, foreninger, selskaper og offentlige myndigheter. 

www.fono.no

GramArt

GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister. 

www.gramart.no

NEEMA

Foreningens formål er å arbeide for å bedre managere og agenters rammevilkår innen underholdningsbransjen, samt utøve nasjonal og internasjonal kompetanseheving for sine medlemmer.

NEEMA på Facebook

NOPA

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk.

www.nopa.no

Norsk komponistforening

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister. 

www.komponist.no

Bransjeforeningen For Sceneproduksjon

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP) har som mål å bidra til høyere grad av standardisering, økt kvalitet og sikkerhet i gjennomføring av scenetekniske produksjoner. Foreningen skal være et talerør overfor myndigheter/media når det gjelder å fremme bransjebehov.

www.bfsp.no

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne representerer de største musikk-forlagene i Norge. Gjennom styreverv i Tono, Kopinor og medlemskap i den internasjonale musikkforleggerforeningen ICMP, arbeider foreningen både nasjonalt og internasjonalt med å fremme medlemmenes kompetansenivå, og fremme samarbeidet mellom musikkforlag.

Musikkforleggerne på Facebook

Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

www.jazzinorge.no

Music Norway

Music Norway jober for å sette ny standard for norsk musikkeksport.

www.musicnorway.no

Platearbeiderforeningen

Interesseorganisasjonen for norske musikkprodusenter og studioteknikere. 

www.platearbeiderforeningen.no

Creo – forbundet for kunst og kultur

Med nesten 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Creo arbeider for å sikre sine medlemmene bedre lønns, - og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Creo er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

www.creokultur.no