Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et nettverk av norske landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi samler artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere i Norge. Vår oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet.

Nyheter

tirsdag 24.03
Statusrapport fra Musikkindustriens Næringsråd - uke 13

Musikkindustrien jobber samlet for å begrense tapet fra korona-pandemien.

Medlemmene i MIR var samlet til ekstraordinært Rådsmøte fredag 20. mars for å oppsummere de siste ukers krise og legge en felles plan for arbeidet fremover.

– Den siste tiden har det vært et svært stort engasjement, vilje og pågangsmot fra bransjeorganisasjonene for å hjelpe både sine egne og hele musikkbransjen gjennom denne krisen. Vi har hatt mange samtaler og samlet innspill fra en samlet musikkbransjen – og våre samtaler er både konstruktive og produktive. Det er solid enighet om å samle seg rundt noen prioriteringer og sørge for at det viktigste kommer på plass først, sier Torbjørn Valum, rådsleder i MIR.


Innhold:

Videre arbeid og nye tiltak:

Medlemmene i MIR har de siste ukene jobbet iherdig politisk for å få på plass løsninger som kan hjelpe alle berørte parter i musikkbransjen med å takle omveltningene som har kommet. Vi er veldig fornøyd med at regjeringen har kommet musikkbransjen i møte og at våre fremste krav har blitt hørt.

Bransjeorganisasjonene i MIR var tidlig ute med å slutte seg til Creos fire forslag til tiltak for å bøte på utfordringene knyttet til myndighetenes pålagte avlysninger og svikten i etterspørsel: 

  • Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn. 
  • En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere.
  • Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og tilsvarende ordninger. 
  • Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase.

Vilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende 

MIR støtter opp om CREOs arbeid for å sikre samme vilkår for frilansere og selvstendig næringsdrivende som andre lønnsmottakere. Creo har brukt sine kontakter på Stortinget og tilgangen til LOs ledelse til å sende inn de sakene som de mener er viktigst for kulturbransjen. 

- Gjennom disse kanalene fikk vi på plass den midlertidige kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, vedtatt i Stortinget mandag 16., mars, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo.

Fremover jobber Creo og andre med å få avklart hvem som skal kvalifisere til ordningen, hvilket beregningsgrunnlag som skal legges til grunn, hva som skal regnes som «dag 1» i ordningen.

Rådsmøtet i MIR ga Creo mandat til å forfølge disse prosessene, og representere frilansere og selvstendig næringsdrivende fra hele musikkindustrien i det videre arbeidet.


Arrangementsøkonomien: Må dekke de sorte hullene

Det siste tiltaket som har kommet på plass er en kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved myndighetspålagte avlysninger. Denne er foreslått til 300 millioner og kanaliseres gjennom Kulturrådet, hvor det vil gis tilskudd til arrangører for bortfall av billettinntekter.

MIR mener at kompensasjonsordningen må omfatte både arrangører og underleverandører som rammes som følge av stenging/avlysning. Norske Konsertarrangører, Virke og Creo har samarbeidet tett i det politiske arbeidet om krisepakken.

- Vi er glade for tiltakene regjeringen har kommet med, selv om ingen av ordningene er perfekte eller store nok. Vi etterlyser imidlertid en større forståelse for at hele næringskjeden i musikkbransjen må holdes flytende gjennom krisen. Jobben fremover består i å sørge for at vi får på plass tiltak som kan dekke de sorte hullene, og for mange av aktørene haster det, sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører.

For å utarbeide treffsikre løsninger tilpasset selskapenes i musikkindustriens behov så er det satt ned en gruppe som vil spesielt se på innretning av økonomisk kompensasjon for bedrifter som står i akutt likviditetskrise.

Gruppen består av representanter for arrangørleddet (Norske Konsertarrangører), booking/management (NEMAA), teknisk produksjon (BFSP), lydstudioer (Platearbeiderne) og plateselskaper (FONO). Kontakt er Torbjørn Valum (MIR) 

 

Febermåling

 

Det er nå et behov og et ønske om å ta feberen på norsk musikkbransje akkurat nå så vi kan hjelpe til der det brenner mest.

MIR har samlet seg rundt en kartlegging av inntekt- og omsetningstap i musikkindustrien. BI:CCI har fått oppdrag om å gjennomføre kartleggingen av MIR, og den vil gjennomføres i samarbeid med alle relevante musikkorganisasjoner. BI:CCI har tidligere utarbeidet rapporten “Musikkbransjen i Norge 2011-2015”, så det er et solid utgangspunkt å bygge videre på. 

Målsettingen er å forklare ringvirkningene når hele arrangementsøkonomien stopper opp, og bruke dette til å komme med konkrete tiltak som virker der det trengs mest.

Les mer om kartleggingen her

  

Arbeidsgrupper

 

Rådsmøtet i MIR etablerte flere arbeidsgrupper som har fått mandat til å respondere på mulighetene og initiativene som kommer opp i kjølvannet av omveltningene musikkindustrien står ovenfor.  

Kompetanseheving

Det er mange ideer til hvordan vi kan utnytte tiden vi plutselig har fått til å tilrettelegge for ymse kompetansehevende tiltak. De regionale Musikkkontorene. har fått i oppdrag å kartlegge hva som planlegges og tilrettelegge for at gode tilbud når målgruppen i samarbeid med Music Norway. 

Gruppen ledes av Fredrik Forrsman (KOFOR/Musikkontorene)

Digital dugnad

Krisen gir en mulighet til å se på nye løsninger for en bransje som er fratatt inntektskilden sin i overskuelig fremtid. Vi skal lete frem initiativer og utløse nye digitale løsninger og forretningsmodeller som kan erstatte tapt inntektsstrømmer og skape ny næring på sikt.

Gruppen ledes av Erik Brattaas (Indie 5000)

Norsk musikk

For å holde aktiviteten oppe hos norske rettighetshavere, er det flere initiativer for å sikre at mer norsk musikk brukes i radio, tv og film. Stans i arrangementsøkonomien gjør at MIR oppfordrer alle til å støtte opp om norsk musikk i sine redaksjonelle vurderinger.

Gruppen ledes av Ole Henrik Antonsen (NOPA)

 

Tilskuddsordninger

Det er behov for å omorganisere eksisterende midler for å sikre bransjen. Formålene og retningslinjene må opprettholdes, men organisasjonene oppfordres til å finne ny bruk av midlene de disponerer.

Music Norway

Har justert retningslinjene sine for sin reisetilskuddsordning og arrangørtilskuddsordning. I tillegg har organisasjonen omdisponert midler i bransjetilskuddsordningen fra møtevirksomhet til markedsføringskampanjer.

Les mer om justeringene her

Kulturrådet

Kulturrådet har orientert om at de ikke vil kreve tilbake tilskudd til arrangementer og prosjekter som blir avlyst i forbindelse med pandemien. Det vil også opprettes en kompensasjonsordning på 300 millioner kroner for tapte billettinntekter, mer informasjon kommer snart. 

Les mer på Kulturrådets sider

NOPA

NOPA gjør en ekstra bevilgning til digitale konserttiltak og har ny søknadsfrist 1. april, hvor man kan søke prosjektstøtte til tiltak som fremmer populærmusikk. I tillegg bevilger styret ekstra midler til arbeidsstipend til medlemmer, slik at de kan bruke tiden fremover til å skape musikk.

Les mer på NOPAs nettsider 

Fond for utøvende kunstnere

Har gjort justeringer knyttet til sine ordninger og skal etablere egen krisestøtte. Tar imot donasjoner. 

Les mer på FFUK sin nettsider
MIR skal samle musikkbransjen gjennom medlemsmøter, felles prosjekter og arrangementer. MIR skal kommunisere de næringspolitiske utfordringene musikkindustrien står overfor i den offentlige debatten, og konkretisere felles målsettinger og fremme forslag til tiltak for å styrke musikkindustrien til relevante myndigheter. MIR samler kompetansen, og ønsker å være det naturlige stedet for offentlige myndigheter å henvende seg ved behov for ekspertise på bransjen.

MIR har en agenda bestående av tre fokusområder

Bransjeutvikling

MIR skal arbeide for at musikkindustrien utvikler seg og styrkes over hele landet.

 

 

 

Kompetanse

MIR skal formidle industriens kompetansebehov, og ta initiativ til ny statistikk og forskning der dette trengs. 

 

 

Rammevilkår

MIR jobber for at statens virkemiddelapparat skal ligge på linje med behovene musikkindustrien har, slik at forholdene legges til rette for en sterkere nasjonal og internasjonal konkurransekraft, økt sysselsetting og økt verdiskaping. 

 

 

MIR BESTÅR AV

Bransjeforeningen For Sceneproduksjon

Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP) har som mål å bidra til høyere grad av standardisering, økt kvalitet og sikkerhet i gjennomføring av scenetekniske produksjoner. Foreningen skal være et talerør overfor myndigheter/media når det gjelder å fremme bransjebehov.

www.bfsp.no

Creo – forbundet for kunst og kultur

Med nesten 9000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Creo arbeider for å sikre sine medlemmene bedre lønns, - og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Creo er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

www.creokultur.no 

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

FONO

FONO arbeider til beste for norsk musikkproduksjon og til fremme av fonogrammet som kulturmedium. FONO fremmer medlemmenes interesser overfor andre organisasjoner, foreninger, selskaper og offentlige myndigheter. 

www.fono.no

GramArt

GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister. 

www.gramart.no

Kulturrom

Kulturrom (tildligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

www.kulturrom.no/

Music Norway

Music Norway jober for å sette ny standard for norsk musikkeksport.

www.musicnorway.no

Musikkforleggerne

Musikkforleggerne representerer de største musikk-forlagene i Norge. Gjennom styreverv i Tono, Kopinor og medlemskap i den internasjonale musikkforleggerforeningen ICMP, arbeider foreningen både nasjonalt og internasjonalt med å fremme medlemmenes kompetansenivå, og fremme samarbeidet mellom musikkforlag.

Musikkforleggerne på Facebook

NEEMA

Foreningens formål er å arbeide for å bedre managere og agenters rammevilkår innen underholdningsbransjen, samt utøve nasjonal og internasjonal kompetanseheving for sine medlemmer.

NEEMA på Facebook

NOPA

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk.

www.nopa.no

Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

www.jazzinorge.no

Norsk komponistforening

Norsk Komponistforening er en fag- og interesseorganisasjon for profesjonelle, yrkesaktive komponister. 

www.komponist.no

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

www.konsertarrangor.no/

Norsk Kulturhusnettverk

NKN har som oppdrag å synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet.

www.kulturhus.no

Platearbeiderforeningen

Interesseorganisasjonen for norske musikkprodusenter og studioteknikere. 

www.platearbeiderforeningen.no