Rådsmøte og dialogmøte med Kulturdepartementet

05.06.20

Rådsmøte i Musikkindustriens Næringsråd      

Tid:     05. juni, 13:00 – 15:00.

Sted: YOUNGS, Youngstorget 3, Oslo (Fysisk møte) 

Møtet deles i to deler: et ordinært Rådsmøte og  deretter dialogmøte med Kulturdepartementet.Innkalling og sakspapirer til Rådsmø I forlengelse av Rådsmøtet (kl 14:00) arrangerer vi et dialogmømed Kulturdepartementet og representanter for næringskjeden i musikkindustrien. Dette kommer det mer informasjon om og detaljer når det bekreftes. 

Agenda:

13:00 – 14:00             Del 1   Rådsmøte                             (45 min)

Sak 01            Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02            Godkjenning av protokoller

Sak 03            Status MIR per juni 2020

Sak 04            Opptak av nye medlemmer

Sak 05            Konstituering

Sak 06            Regnskap 2019 og budsjett 2020

Sak 07            Struktur og organisering av MIR

Sak 08            Eventuelt

(PAUSE)                                                                                (15 min)

14:00 – 15:00              Del 2   Dialogmøte med Kulturdepartementet

Tilstede: Politisk rådgiver Emma Lind, Fagdirektør Martin Schjerven

Introduksjon (5 min) Torbjørn Valum (MIR)

Løsningsforslag til Krisepakke 3 (15 min) 

Arrangementstøtte, ikke arrangørstøtte       Joel Schwalenstöcker (NEMAA)

Kompensasjon for bortfall av vederlag         Marte Thorsby (GRAMO)

Støtte til innspillinger.                                    Larry Brigsjord (FONO) 

Kontantstøtten                                               Marius Widerøe (BFSP)

3-årig beregning                                            Hans Ole Rian (CREO)

Åpen diskusjon (20 min)

Avslutning og oppsummering fra KUD (10 min) Forslag til løsninger i Krisepakke 3

På oppdrag fra MIR har BI:CCI gjennomført en større spørreundersøkelse blant MIRs medlemsmasse for å kartlegge konsekvenser av koronakrisen for norske utøvere, opphavere, arrangører og rettighetsforvaltere. På bakgrunn av funnene fra denne kartleggingen og de Prioriterte tiltak for musikknæringen som alle MIRs medlemmer har sluttet seg til, har vi utarbeidet dette forslaget til løsninger:

Fra arrangørstøtte til arrangementsstøtte 

Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer må utvides til å kompensere hele næringskjeden ved kulturarrangementer. Støtten må sørge for at tekniske leverandører, artister, bookingagenter og management har tilgang på lik andel av forventet overskudd, honorar eller vederlag for samtlige planlagte oppdrag som siden mars 2020 er pålagt avlyst av staten. Kompensasjonen må kunne gis til arrangement som er gjennomført, men med redusert publikumskapasitet. 

Støtten må utvides kraftig og inkludere kompensasjon for tapte salgs- og leieinntekter på arrangement til både arrangører og artist, slik som frivilligheten allerede har fått tilgang på.

Det være mat, drikke, merchandise m.m. Arrangementsstøtten må strekke seg til å omfatte alle arrangement som enten blir hindret i å gjennomføres eller hindret i å forberedes, markedsføres og selges som følge av forbudet. Arrangement med billetter i salg lenge etter forbudet som per i dag foreligger selger null billetter. Dette vil si at også arrangement planlagt etter at nedstengingen oppheves vil kunne bli hardt rammet og må dermed også kunne kompenseres.

Rettighetshavere som produsenter, utøvere, opphavere og deres representanter må kunne innkreve kompensasjon for bortfall av vederlag for bruk av musikk på butikker, hoteller, fly, barer, frisører og treningssentre o.l., som har vært nedstengt av regjeringen og for avlyste konserter som også har vært nedstengt, og som gjør at disse rettighetshaverne taper viktige inntekter. 

TONO og Gramo har beregnet et tap på hhv. 107 og 38 millioner for deres rettighetshavere i perioden fra mars til og med august som følge av statens stenging av konsertvirksomhet og store deler av servicenæringen. Dette er tap som ikke kan kompenseres gjennom kontantstøtte-ordningen, eller ordningene i NAV, fordi de først kan dokumenteres i rettighetshavernes regnskaper til neste år, når de skulle ha blitt utbetalt fra TONO og Gramo. 

Selv med en oppdatert arrangementsstøtte vil ikke rettighetshaverne kompenseres for en rekke inntekter og det må opprettes en direkte kompensasjonsordning for disse. Vi foreslår at det opprettes to fond forvaltet av TONO og Gramo.

Videre bør det som følge av den langsiktige nedstengingen stimuleres til aktivitet i produksjonsmiljøene, som rammes av at det er mindre kapital til å investere i nye produksjoner, gjennom å styrke Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger i Kulturrådet med nye 30 millioner kroner, og opprette et nytt fond for ekstraordinær  innspillingsstøtte på 30 millioner til nye norske innspillinger som forvaltes av Music Norway.

Sesongbasert næring

Kulturlivet må, i likhet med reiselivet, anerkjennes som en sesongbasert næring og gis støtte like lenge som krisen varer. For å få kompensasjon som sesongvirksomhet (under ordningen for små og mellomstore bedrifter) kreves det at virksomheten oppfyller to krav; At virksomheten må vise at 80 prosent av omsetningen var innenfor en periode på maksimalt seks måneder. Og at aktiviteten foregår utendørs. Vi mener 80% er for høyt og at grensen må ned. Det er ikke slik at sesong nødvendigvis en sammenhengende periode. Sesong kan like gjerne være todelt, f.eks sommer og jul, eller høst og vårmånedene. Videre bør kravet om utendørs aktivitet fjernes, for sesongvirksomhet foregår selvfølgelig ikke bare utendørs.

Kontantstøtten

MIR støtter også forslaget fra andre høringsinstanser om å inkludere alle eller flere sektorer i modellen med 90% kompensasjon. Musikkbransjen ble også beordret nedstengt 12. mars, på samme måte som f.eks. frisører, og må derfor behandles og kompenseres deretter.

MIR støtter også at ordningen må utvides ut 2020, og da selvfølgelig også for kulturvirksomhetene. Dette er alle næringer som lever av å samle mennesker, og som vil være blant de siste som vil komme i gang etter at koronakrisen er over. De samme innretningene som etableres for reiselivet må også inkludere kulturlivet.

Vår bransje ble truffet først av nedstengingen, og vil mest sannsynlig være en av bransjene som vil komme sist i gang. Den 25. mai gikk en av Norges største tekniske leverandører konkurs, og 45 ansatte i Bary mistet jobben. I tillegg mistet mange selvstendig næringsdrivende tilknyttet firmaet oppdragene sine. Bary hadde en omsetning på 125 millioner i 2019, 99,5 millioner i 2018, og et resultat før skatt på 1,46 millioner i 2018. Med dagens innretning på kompensasjonsordningen fikk de kun 33% av løpende kostnader dekket, og dermed gikk de likevel i minus med i underkant av 1,5 millioner i måneden. Dersom et godt drevet og representativt selskap for bransjen ikke har likviditet til å holde driften gående uten omsetning, frykter MIR at dette er starten på et skred av konkurser fremover som vil legge hele leverandørleddet til konsert- og festivalfeltet brakk.

3-års gjennomsnittsberegning

Opprinnelig skulle kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende beregnes på bakgrunn av en treårs gjennomsnittsberegning. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever nemlig av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år. Derfor vil en 3-årig beregning, som et supplement til hovedregelen om utbetaling på grunnlag av 2019, gi et rettferdig grunnlag. 

For kunstnere og kulturarbeidere er det vanlig å ha variable inntekter. Et år kan være veldig produktivt, uten at du har noen inntekter av den grunn. Derimot kan denne produktiviteten gi inntekter neste år. Variasjoner der inntekten i f eks 2018 var flere ganger høyere enn i 2019 er ikke uvanlig.