Låne- og garantiordning for musikkbransjen

10.12.21

Hvorfor?

Næringsaktører i musikkbransjen har lenge etterlyst ordninger som kan bidra til å styrke likviditeten for de mange små og mellomstore virksomheter som utgjør musikksektoren. Behovet er ytterligere forsterket av konsekvensene av pandemien som har rammet sektoren hardt og som har svekket likviditeten betydelig.

Tradisjonelle finansinstitusjoner har p.t. ikke forutsetninger for å kunne fungere tilfredsstillende for sektoren. Virksomhetene er i all hovedsak små og i tillegg er forretningsmodellene og pengestrømmene kompliserte. Samtidig representerer kataloger av rettigheter langsiktige inntekter, og vi har derfor gjennom de siste årene sett en enorm vekst av internasjonale aktører som spesialiserer seg på oppkjøp av musikkrettigheter. Det mest kjente eksempelet er britiske Hipgnosis som i løpet av få år har kjøpt musikkrettigheter for omtrent 1,3 milliarder britiske pund! Tilsvarende ser man en konsolidering drevet frem av globale aktører innenfor festival og booking-bransjen. Internasjonal suksess i musikkbransjen gir enorme ringvirkninger. Skal vi sikre langsiktig verdiskaping, utvikling av kompetanse, økt sysselsetting og økte skatteinntekter fra sektoren er det av stor betydning at virksomhetene i større grad er i stand til å videreutvikle artister og konsepter på egenhånd og beholde eierskapet også gjennom internasjonale lanseringer.

For hvem?

Ordningen rettes mot næringsaktører i kultursektoren som har en virksomhet med dokumenterte avtaler og pengestrømmer som kan gi grunnlag for kredittvurdering. Initiativet er utarbeidet av Musikkindustriens Næringsråd (MIR) og tar utgangspunkt i musikkbransjen, men vi mener at en slik ordning vil være attraktiv og relevant for større deler av kulturnæringens SMB-er.

Hvordan?

MIR foreslår at en låne- og garantiordning legges til Innovasjon Norge og at det samtidig tas nødvendige grep for å sikre deres kompetanse om feltet. Videre må det etableres samarbeid mellom Innovasjon Norge og finansinstitusjoner og banker som kan stille lånekapital til rådighet for kulturnæring med sikkerhet i garantier fra Innovasjon Norge. Ordningen bør sikre markedets beste betingelser, dog på en slik måte at det ikke er i konflikt med konkurranselovgivning, EØS-avtalen eller lignende.

Hva må gjøres?

Vi ber om at det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av representanter fra Kulturdepartementet, Næringsdepartementet, Kulturrådet, Innovasjon Norge og representanter fra bransjen. Mandatet bør være å utrede hvilke juridiske forutsetninger (herunder også forholdet til EØS-avtalen og øvrig konkurranselovgivning), kompetansebehov og hvilken praktisk tilrettelegging som må være på plass for å kunne etablere en slik ordning, herunder nødvendig dialog med relevante aktører i finanssektoren.

Vennlig hilsen

Erik Brataas (FONO) for Musikkindustriens næringsråd