Høringssvar til NRK-plakaten

07.02.22

Musikkindustriens næringsråd synes det er positivt at NRK-plakaten jevnlig er ute på høring, og takker for muligheten til å levere innspill. Som allmennkringkaster har NRK et særlig ansvar for å formidle norsk og samisk kultur og musikk. Overgangen fra fysiske lydbærere til algoritmebaserte strømmetjenester har ført til en markant nedgang i andelen av musikk produsert i Norge som konsumeres i Norge. Derfor er det svært viktig at NRK er sitt ansvar bevisst, og MIR ønsker at krav til nasjonal andel tallfestes i større grad enn i dag i NRK-plakaten.

KRAV TIL NORSK- OG SAMISK-ANDEL I RADIO OG TV
§35 i dagens NRK-plakat sier at minst 40 % av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. I Medietilsynets rapport til Kulturdepartementet om NRKs bidrag til mediemangfoldet fra november 20211) fremheves det at kravet bør gjelde for samtlige av NRKs radiokanaler (per 1. februar 2022: NRK P1, NRK P1+, NRK P2, NRK P3, NRK P13, NRK MP3, NRK Nyheter, NRK Super, NRK Klassisk, NRK Sápmi, NRK Jazz, NRK Folkemusikk, NRK Sport). MIR stiller seg helt og holdent bak dette.

Et problem fra vårt ståsted er at andelen norsk musikk i NRKs TV-kanaler er veldig lav. Vi har fått tall fra TONO for årene 2016 til 2020. Gjennomsnittet i denne perioden viser at bare 10,8 % av musikken på NRK Super laget av norske opphavere. Tilsvarende for NRK1 er 17,8 %. MIR mener at en allmenkringkaster hvis mål er: – «å bidra til å fremme lokale talenter og lokale artister» burde ha bedre tall å vise til. Vi er selvsagt klar over mye av innholdet som vises i NRKs kanaler er produsert utenfor Norge. Men på samme måte som det forventes at det skapes mye norsk innhold til NRK internt og eksternt (40 %), mener vi det bør kunne forventes at en vesentlig del av musikken som brukes – både score/underlag og innkopiert musikk – er av norsk eller samisk opprinnelse. MIR foreslår et krav om totalt 75 % norsk musikk i produksjoner produsert eller bestilt av NRK.

Dagens formulering i NRK-plakaten:
§35 NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40 % av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

Forslag til ny formulering:
§35 NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40 %. av musikken som spilles på samtlige av NRKs radiokanaler skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. I NRKs egne eller bestilte produksjoner til NRK TV og øvrige plattformer, skal minst 75 %. av musikken være skapt eller fremført av norske og samiske opphavere/utøvere. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

NRK-ARKIVET
Dagens NRK-plakat sier følgende om NRKs plikt til å formidle vår felles kulturarv:
§ 37 NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne. NRK skal arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for befolkningen. NRK skal tilgjengeliggjøre informasjon om arkivmaterialet. NRKs arkivmateriale skal så langt det er praktisk og juridisk mulig, samt presseetisk forsvarlig, være tilgjengelig for viderebruk. NRK kan kreve dekket kostnadene ved å gjøre arkivmateriale tilgjengelig for slik viderebruk av andre.MIR mener NRK ikke oppfyller dette på en tilfredsstillende måte.

Fram til 2020 hadde NRK en avtale med Norwaco som ga NRK rett til å publisere alle TV- og radioprogrammer fra før 1997 på nett. Denne avtalen ble sagt opp, og i 2020 og 2021 har det vært inngått midlertidige avtaler som var begrenset til 8 000 timer publisert TV-innhold, mot 17 000 timer tidligere år. Norwaco-avtalen sikrer at opphavere får rimelig vederlag når arkivopptak brukes. Kostnaden i avtalen er svært beskjeden for NRK, i alle fall sett opp mot øvrige ressurser som brukes på rettigheter til TV-innhold (1,2 mrd. i 2020).

MIR mener det må tydeliggjøres hva som ligger i begrepet – «så langt det er praktisk og juridisk mulig … … være tilgjengelig for viderebruk», at formuleringen må sikre at hele NRK-arkivet blir gjort tilgjengelig og at opphaverne får rimelig vederlag.

MIR viser for øvrig til Norwacos innspill på dette punkt.

Vennlig hilsen

Musikkindustriens næringsråd