Oppsummerende notat fra møte om musikkbransjen 28. februar

01.03.22

Musikkindustriens næringsråd (MIR) takker for et godt og konstruktivt møte med politisk ledelse om hvordan musikkbransjen skal kunne opprettholde aktivitet i perioden fremover. Vi vil i det følgende oppsummere de viktigste punktene fra møtet.

Etter to år med pandemi er likviditetsreservene til mange artister, utøvere, arrangører og opphavere tømt, og det er behov for driftsstøtte og investeringsmidler for å kunne opprettholde og stimulere til aktivitet fremover. MIR er positive til å bruke det eksisterende virkemiddelapparatet for å gi aktørene tilstrekkelig fart på vei ut av krisen, og Kulturrådets og Music Norways ordninger for støtte til arrangører, innspilling, turné, markedsføring og publisering kan bidra her.

Med tanke på Kulturrådet og midler fra Norsk kulturfond vil det imidlertid være avgjørende at Kulturrådet instrueres slik at midlene kommer til anvendelse der straksbehovet nå er størst. Dette innebærer en økt forståelse for og en annen utøvelse av avveininger mellom kunst og kommersialitet enn den vi vanligvis ser i Kulturrådets fordeling. Det at noe er populært eller kommersielt er ikke det samme som at det bærer seg økonomisk (og særlig ikke i en pandemisituasjon, som vi fortsatt befinner oss i). Det at noe er populært eller kommersielt er heller ikke det samme som at det er av lavere kvalitet. Dette er forståelser musikkbransjen i liten grad har møtt hos Kulturrådet tidligere.

Kulturrådets egen undersøkelse, som statssekretæren selv viste til i møtet, konkluderer med at populærmusikkfeltet er den store taperen i kulturfeltet under koronapandemien. Mange aktører i denne delen av feltet er ikke vant til å forholde seg til Kulturrådet, og har ikke hatt behov for å søke om en eneste statlig krone før pandemien traff. Derfor er det viktig at språket som brukes i utlysning og bekjentgjøring av ordningene åpnes mer opp og resonnerer bedre med aktørene i populærmusikkfeltet. Det innebærer at det må være greit å snakke om å være låtskriver fremfor komponist, og bookingsjef fremfor kunstnerisk leder.

Vi ønsker også å understreke hvor viktig det er å minimere saksbehandlingstiden, samt å fremskynde utbetalingene av allerede tildelte tilskudd. Nå haster det med å få penger ut i feltet, både fra koronastøtteordningene og ordningene i det eksisterende virkemiddelapparatet.

Vederlag ble ikke innlemmet i kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2020 og 2021. I stedet kom en egen ordning for TONO/Gramo for fremføringsåret 2020. Denne ordningen viste seg å være meget treffsikker, da man med et minimum av administrasjon og uten søknadsprosess, traff de som faktisk hadde lidd tapene. Vederlagsøkonomien har stor treghet, og for at opphavere skal få dekket sine tap forårsaket av nedstengning og andre smittevernstiltak gjennom fremføringsåret 2021, må denne ordningen forlenges til inneværende år.

Nav-ordningen for selvstendig næringsdrivende må også videreføres.