Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om foreslåtte smitteverntiltak

15.08.22

JURIDISK VURDERING AV FORESLÅTTE SMITTVERNTILTAK RETTET MOT KONSERT- OG ARRANGEMENTBRANSJEN

Musikkindustriens næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje, og våre medlemsorganisasjoner representerer mer enn 1.000 selskaper og 15.000 enkeltmedlemmer, fra artister, komponister, tekstforfattere og musikere til managere, produsenter, arrangører, sceneteknisk bransje, plateselskap og forleggere. Som representant for en samlet musikkindustri, bestilte MIR en juridisk vurdering av de foreslåtte smitteverntiltakene rettet mot konsert- og arrangementbransjen i regjeringens tiltakspakke med nasjonale smitteverntiltak datert 5. april 2022. Vurderingen er utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort ved ansvarlig advokat Kristian Brandt, og vi ønsker i det følgende å oppsummere de viktigste punktene fra vurderingen. Utredningen ligger også vedlagt i sin helhet.

Tiltakene i tiltakspakken slik den foreligger er inngripende og har store konsekvenser for vår bransje allerede på «moderat smittenivå». Hjorts vurdering viser til at sammenlignbare grupper som butikker og kjøpesentre ikke rammes av tiltakene på samme måte, og vi kan hverken se at tiltakene som vil ramme vår bransje har en tydelig medisinskfaglig begrunnelse, ei heller at FHI/Helsedirektoratet har gjort forholdsmessighetsvurderinger. Vår bransje/kategori «Arrangementer» er stor og sammensatt, og tiltakene for kategorien vil ha store forskjeller i virkning. Hjort konkluderer med at basert på dagens kunnskapsgrunnlag skal det lite til før tiltakene vil kunne anses som uforholdsmessig etter smittevernloven § 1-5.

På bakgrunn av den juridiske vurderingen, ber en samlet musikkbransjen om følgende endringer i tiltakspakken:

1. De planlagte tiltakene i tiltakspakken bør differensieres for ulike typer arrangementer og arrangører. I vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet fremgår det at det er knyttet liten smitterisiko til arrangementer som gjennomføres på en ansvarlig måte. Arrangører som leverer profesjonelle arrangementer og etterlever bransjestandarder for smittevern og publikumshåndtering bør ikke bør rammes av tiltak som er begrunnet med manglende etterlevelse av standarder, begrensninger og tiltak. Gruppen “Offentlige arrangement” bør derfor deles opp i en profesjonell del, og andre aktører, der den profesjonelle delen får tiltak på lik linje med butikker og kjøpesentre.

2. De medisinskfaglige begrunnelsene for forskjellene i planlagte tiltak mellom vår bransje og butikker/kjøpesentre bør tydeliggjøres. FHI/Helsedirektoratet forutsetter at butikker/kjøpesentre vil ha forsvarlig drift, mens man for arrangementer har en presumpsjon om manglende etterlevelse av smittevernregler. FHI/Helsedirektoratet gjør heller ingen sammenlignende vurdering som tilsier at smitterisikoen er større ved arrangementer enn på butikker/kjøpesentre. Det vises ikke til et kunnskapsgrunnlag som bygger opp under disse vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet, og de synes derimot å bygge på generelle betraktninger.

3. Det bør foreligge et bedre kunnskapsgrunnlag før nye tiltak blir iverksatt. I vurderingene fra FHI/Helsedirektoratet vises det ikke til konkrete tall eller forskning som gir en klar medisinskfaglig begrunnelse for tiltakene. For nye tiltak vil kravene til kunnskapsgrunnlag være strengere enn det var våren 2020.

MIR ber politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet vurdere og gjennomgå våre punkter grundig da nye sterkt inngripende og uforholdsmessige tiltak basert på gårsdagens kunnskapsgrunnlag vil bli utfordret.

Med vennlig hilsen

Musikkindustriens næringsråd
v/ Marius Lie
Sekretariatsleder