Innspill til klimatilpasningsmelding

02.12.22

Klima- og miljødepartementet
postmottak@kld.dep.no


Takk for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med klimatilpasningsmeldingen. Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje. Vi jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser og representerer alle bransjeledd i musikknæringen i Norge. MIRs medlemsorganisasjoner representerer mer enn 1000 selskaper og 15 000 enkeltmedlemmer, fra artister, komponister, tekstforfattere og musikere til managere, produsenter, arrangører, plateselskap og forleggere.

Våre medlemsorganisasjoner Norske Kulturarrangører (NKA) og Norske kulturhus har sammen med flere andre aktører i kulturfeltet utarbeidet et grønt veikart for kunst og kultursektoren. Veikartet ble lansert i 2021 og inneholder strakstiltak for å hjelpe virksomheter, enkeltpersoner og myndighetene med å skape et mer bærekraftig avtrykk. Veikartet er godt forankret i kultursektoren og det arbeides på tvers av kulturvirksomheter med å styrke spredningen og bruken av veikartet.

Selv om kulturfeltet ikke er den sektoren som samlet sett står for de største klimaavtrykkene, er potensialet for reduksjon i klimagasser og omstilling til grønn kulturproduksjon stor. Musikkbransjen og resten av kulturfeltet ønsker å videreutvikle samarbeidet med myndighetene og sette klimatiltak i system gjennom systematisk kartlegging, styrking av det allerede etablerte grønne veikartet, samt anerkjennelse og støtte til spredning av gode etablerte foregangsprosjekter, initiativer og løsninger. Kultursektoren er i en særstilling ved at den i stor grad består av aktører som når ut til et bredt publikum, og har derfor en unik påvirkningsmulighet. Kompetansen og viljen til å bidra i klimakampen er også stor i sektoren.

Kultursektoren ønsker å spille en rolle og benytte sin påvirkningsmulighet når hele samfunnet skal kutte sine klimagassutslipp. MIR ønsker derfor følgende:

  • Videreutvikle samarbeidet med myndighetene og arbeidet med grønn omstilling for vår sektor. Det må utvikles tiltak som sektoren selv kan iverksette, og myndighetene må underbygge disse med stimulerende tiltak.
  • Bærekraftsmålene må ligge til grunn for all kulturpolitikk.
  • Det bør lanseres tilskuddsordninger for bærekraftig omstilling og klima- og miljøtiltak. Deler av tilskuddsmidlene kan forvaltes av paraply- og medlemsorganisasjoner i sektoren.
  • Tilgjengelige og søkbare midler for miljøtiltak på kommunalt, regionalt og statlig nivå må samordnes.

Med vennlig hilsen

Marius Lie
Sekretariatsleder
Musikkindustriens næringsråd