Kommentar til Koronautvalgets evaluering av pandemihåndteringen

14.06.23

Musikkindustriens Næringsråd (MIR) er et samarbeidsorgan for norsk musikkbransje som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser og representerer alle bransjeledd i musikknæringen i Norge. MIR kom med innspill til koronautvalgets arbeid, men kan dessverre ikke se at våre innspill til balansen og forholdsmessigheten mellom smitteverntiltak og tiltaksbyrde er tatt til følge. Vi oversender derfor en kortfattet kommentar som oppsummerer våre viktigste innspill.

Som representant for en samlet musikkindustri, bestilte MIR en juridisk vurdering av tiltakspakken med nasjonale smitteverntiltak rettet mot konsert- og arrangementsbransjen som regjeringen lanserte i april 2022. Vurderingen ble utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort ved ansvarlig advokat Kristian Brandt og ligger også vedlagt. Hjorts vurdering viser til at sammenlignbare grupper som butikker, kjøpesentre og restauranter ikke ble rammet av tiltakene like hardt, og kunne ikke se at tiltakene som ble innført for vår bransje hadde en tydelig medisinskfaglig begrunnelse, ei heller at FHI/Helsedirektoratet gjorde forholdsmessighetsvurderinger. Hjort konkluderte med at basert på dagens kunnskapsgrunnlag skal det lite til før tiltakene vil kunne anses som uforholdsmessig etter smittevernloven § 1-5.

På bakgrunn av den ovennevnte juridiske vurdering ba en samlet musikkbransje om følgende endringer:

  1. De planlagte tiltakene i tiltakspakken burde differensieres for ulike typer arrangementer og arrangører. I vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet fremgikk det at det er knyttet liten smitterisiko til arrangementer som gjennomføres på en ansvarlig måte. Arrangører som leverer profesjonelle arrangementer og etterlever bransjestandarder for smittevern og publikumshåndtering bør ikke bør rammes av tiltak som er begrunnet med manglende etterlevelse av standarder, begrensninger og tiltak. Gruppen “Offentlige arrangement” bør derfor deles opp i en profesjonell del, adskilt fra andre aktører, der den profesjonelle delen får tiltak på lik linje med butikker og kjøpesentre.
  2. De medisinskfaglige begrunnelsene for forskjellene i planlagte tiltak mellom vår bransje og butikker/kjøpesentre burde tydeliggjøres. FHI/Helsedirektoratet forutsetter at butikker/kjøpesentre vil ha forsvarlig drift, mens man for arrangementer har en presumpsjon om manglende etterlevelse av smittevernregler. FHI/Helsedirektoratet gjør heller ingen sammenlignende vurdering som tilsier at smitterisikoen er større ved arrangementer enn på butikker/kjøpesentre. Det vises ikke til et kunnskapsgrunnlag som bygger opp under disse vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet, og de synes derimot å bygge på generelle betraktninger.
  3. Det burde foreligge et bedre kunnskapsgrunnlag før nye tiltak blir iverksatt. I vurderingene fra FHI/Helsedirektoratet vises det ikke til konkrete tall eller forskning som gir en klar medisinskfaglig begrunnelse for tiltakene. For nye tiltak vil kravene til kunnskapsgrunnlag være strengere enn det var våren 2020.

Med vennlig hilsen

Musikkindustriens næringsråd
v/Marius Lie
Sekretariatsleder