Uttalelse om NOU-utvalget som skal gjennomgå musikkfeltet

30.06.23

Musikkindustriens næringsråd (MIR) stiller seg svært positive til NOU-en som skal gjennomgå musikkfeltet, og i utvalget som er oppnevnt er det mange medlemmer som representerer ulike deler av musikklivet godt. Dessverre ser vi dog at næringsinteressene er underrepresentert, med kun én næringsaktør, og ingen fra noen av interesseorganisasjonene som representerer artister, opphavere, plateselskap, managere, forlag, arrangører eller sceneteknisk bransje. I utvalgets mandat står det bl.a. at det skal «kartlegge musikknæringene i Norge» og herunder «se på hvordan de økonomiske rettighetene til norsk musikk forvaltes, identifisere eventuelle svakheter i næringskjeden, kompetansebehov, potensiale for utvikling av eksisterende næringsvirksomhet», «synliggjøre muligheter for å styrke konkurransekraft, verdiskaping og sysselsetting innenfor musikkfeltet», samt «utarbeide en oversikt over pengestrømmer i musikkfeltet tilknyttet økonomien i konsert- og turnévirksomhet, oppdragsvirksomhet, opphavsrettslige vederlag og økonomi for innspilt musikk». Med disse delene av mandatet in mente, ser MIR det som en betydelig svakhet ved utvalget at ingen fra næringsaktørenes interesseorganisasjoner er representert, da disse vil kunne bidra med betydelig innsikt i og overblikk over næringen som skal kartlegges. 

Vi ber Kulturdepartementet utvide utvalget med flere medlemmer som kan rette opp mangelen og svakheten i utvalget slik det står nå. Dersom det er ønskelig kommer vi gjerne med forslag til utvalgsmedlemmer som en samlet norsk musikkbransje kan stille seg bak.

Med vennlig hilsen,

Marius Lie
Sekretariatsleder
Musikkindustriens næringsråd