Agenda

Musikkindustriens næringsråd (MIR) er et nettverk av landsomfattende musikkorganisasjoner som jobber for å styrke musikkindustriens næringsinteresser. Vi representerer artister, komponister, tekstforfattere, musikere, managere, bookingagenter, produsenter, arrangører, plateselskap, forleggere og aktører innen sceneteknisk produksjon. De fire grunnpilarene i MIR er live, innspilt, opphaver/rettighetshaver og artist/utøver.

MIRs oppgave er å sikre at den norske musikkindustrien oppnår gode rammebetingelser, økte inntekter og økt sysselsetting basert på kunstnerisk virksomhet. MIR har en næringspolitisk plattform som består av syv hovedpunkter:

MIR vil arbeide for videreføring og justering av tiltak som kan motvirke konsekvensene av koronapandemien så lenge krisen varer for musikknæringen:

Kartlegging av konsekvensene av koronapandemien viser at musikknæringen er blant de hardest rammede bransjene. Næringskjeden for live ble rammet først, da smittevernrestriksjonene for arrangementer i praksis utgjorde et næringsforbud. Etter gjenåpningen sliter mange aktører med likviditetsutfordringer, etter å ha lidd store tap og fordi det tar tid før det inntektsskapende arbeidet skjer. Samtidig har en rekke musikkaktører fortsatt de største tapene foran seg, grunnet lange forsinkelser i pengestrømmene for royalties og rettighetsvederlag. Innenfor enkelte virksomhetsområder har opp mot 30 % av aktørene sluttet og søkt arbeid i andre bransjer. Når nye aktører i tillegg ikke har blitt rekruttert på halvannet år, utgjør dette et kompetanseunderskudd som bransjen vil dra med seg i mange år fremover.

MIR vil arbeide for anerkjennelse av og en reell satsning på musikk som næring i hele landet:

Den lokale og regionale infrastrukturen er avgjørende for tilfang av talent og en framtidsrettet og bærekraftig utvikling. Det må tilrettelegges for mer målrettet utvikling av musikknæringen gjennom et helhetlig og styrket virkemiddelapparat for kulturell og kreativ næring i hele landet. Dette innebærer blant annet en bedre utnyttelse av eksisterende virkemidler for næringsutvikling og innovasjon. Næringsdepartementet må styrke Innovasjon Norges mandat for kreative næringer, og kulturkompetansen i Innovasjon Norge må økes. Kapitaltilgangen for musikknæringen må bedres ved å utrede nye og forbedre eksiterende låne- og garantiordninger.

MIR vil arbeide for økt bruk av musikk skapt i Norge:

Dersom vi skal lykkes med å gjøre den norske musikknæringen mer robust må vi øke bruken av musikk skapt i Norge i strømmetjenester, på radio og i synkroniseringer til reklame, spill og film/TV.

MIR vil arbeide for lav momssats for all kultur:

Dagens mva-regelverk for kultur medfører unødige administrative belastninger og kan være direkte konkurransevridende. Det er behov for en harmonisering av regelverket for merverdiavgift med lav mva-sats for all kulturnæring.

MIR vil arbeide for en styrket musikkeksport:

Eksportpotensialet i musikk utvikles, og midlene til ordningene som stimulerer eksport må økes. Tilskudd bidrar til å øke mengden og synligheten av musikk skapt i Norge i utlandet og er viktig for utviklingen av norsk musikkliv og eksportindustrien, men også for Norges omdømme i utlandet.

MIR vil arbeide for at det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende kunstnere utredes og styrkes:

Alle i Norge skal i prinsippet ha like rettigheter, men musikere og andre selvstendig næringsdrivende i musikklivet faller ofte gjennom det sosiale sikkerhetsnettet. Midlertidige arbeidsforhold og kombinasjonen av ulike tilknytningsmodeller bidrar også til at denne gruppen får mindre igjen for velferdsytelsene enn andre.

MIR vil arbeide for økt forutsigbarhet og medvirkning i prosesser:

Det er behov for større forutsigbarhet knyttet til tilskuddsordninger og andre virkemidler for aktører i musikknæringen. MIR bør være involvert i prosesser som vil medføre endrede rammebetingelser for musikknæringen. Dette innebærer å være en naturlig dialogpartner for blant andre Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet i saker som berører musikkindustriens næringsinteresser.